Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Boat service Haarlem, Duiveland 4, 2036GS Haarlem

Artikel 1: toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van Boat service Haarlem gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de gebruiker. De opdrachtgever/koper zal in het bedoelde navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Het door de wederpartij zonder commentaar en behouden van de offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: overeenkomsten

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

Artikel 3: aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving dient te gelijkertijd met gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide patijen bindend zijn.
 2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. A, Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voorvermelde een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in vorige zin toe te passen.
 1. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening worden gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

Artikel 4: Levering/verrichte werkzaamheden

 1. Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering/verrichtten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
 4. Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
 5. De gebruiker is bevoegd om ter zake van nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 5: Voortgang uitvoering werkzaamheden

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Transport

 1. Verzending van bestelde zaken geschied op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
 2. de gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voorvermelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
 4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4

Artikel 7: Reclames/retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op, de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichtte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijn aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 4. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschied die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke instemming vooraf heeft betuigt. Indien retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor risico en rekening van de gebruiker indien reclame door hem grondig is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
 5. Indien de zaken na aflevering van aard/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 6. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/garantie

 1. De gebruiker wijdt zich van zijn taak zoals van een bureau in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van vervolgschade, die gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde bepaling geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricage fouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichtte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
 5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoeding van schade indien en voorzover:
  1. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruiken/of ondeskundige bewaring( opslag in de originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  2. Voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
  3. Voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, netto te geschieden.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald;
  1. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
  2. Zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn van 2% per maand cumulatief. Gedeelten van een maand worden als in deze als volle maanden aangemerkt.
  3. Zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaalde termijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen, waaronder de kosten van faillissementsaanvrage, betalen. De wederpartij zal ter zake minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere in gebrekenstelling of rechtelijke tussenkomst. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingenstrekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Eigendom ontwerpen.

 1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, softwaremodellen en dergelijke.
 2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande gebruikrecht toe.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud.

 1. De gebruiker houdt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de verbruiker heeft voldaan. De betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. In geval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechte doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 12: Pand/Warrantage.

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen. Daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zij gehouden diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 13: Faillissement. Beschikkingsbevoegdheid. e.d.

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. Tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Wanprestatie/Verzuim.

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk zijn en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde voor uitvoering van de voor overeenkomst ingeschakelde derden/leveranciers is de gebruiker gerechtigd de tussen de partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op t6e schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Idien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ??????is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan de verplichtingen jegens de gebruiker te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen ondermeer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen –en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting doorwerklieden of dreiging van dezen en dergelijke omstandigheden, verstoring van ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen, en ander onverschillig of de niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleverancier of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling.faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact uit hoofde van de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 15: Annulering/ontbinding.

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art 6.265e.v.B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom(aanneemsom) verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt tegen betaling van de kostprijs de wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 3. Door de gebruiker reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht / Bevoegde rechter.

 1. Op de door gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden berecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door een Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker het recht toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont of is gevestigd.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt die niet handelt in uitvoering van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.